Close

Instytut Ordo Iuris zapewnia rodzicom anonimowość

i bierze na siebie cały trud tej kampanii!

1

Każdy może zwrócić się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o ustalenie, jakie organizacje działają na terenie danej szkoły lub placówki. Wystarczy wypełnić powyższy formularz!

Instytut Ordo Iuris występuje z wnioskami o dostęp do informacji publicznej obejmującej wykaz podmiotów działających na terenie szkoły lub placówki, w której uczy się dziecko, a w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, także o udostępnienie stanowiska rady rodziców zawierającego opinię na temat każdego z tych podmiotów.

2

3

Szkoła lub placówka, zgodnie z art. 13 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, 

przesyła nam odpowiedź.

4

Po otrzymaniu odpowiedzi, opracowujemy informację o podmiotach działających na terenie szkoły lub placówki wraz z charakterystyką ich działalności i informacją o treści opinii rady rodziców.

Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości. 

Instytut Ordo Iuris pomaga rodzicom uzyskać informację na temat organizacji, z jakimi ich dzieci stykają się w szkołach!

Ordo Iuris zdobędzie dla Ciebie informację ze szkoły, a następnie odeśle Ci listę organizacji z krótką charakterystyką ich działań.

Razem ujawnijmy

i powstrzymajmy deprawatorów!

Wystarczy wypełnić formularz!

CHROŃMY DZIECI!

Konstytucja jako zasadę przyjmuje, że rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, a prawo to rozciąga się także na proces edukacji (art. 48, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 3 Konstytucji).


Celem systemu oświaty jest pomocniczość, to znaczy wspomaganie wychowawczej roli rodziny (art. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, dalej: u.s.o.). Z tych ogólnych norm wynika szereg szczegółowych uprawnień, z których mogą korzystać rodzice w procesie edukacji swoich dzieci. Są to zarówno prawa indywidualne, to znaczy ograniczone z natury rzeczy do konkretnego dziecka, jak i prawa dotyczące całej społeczności szkolnej. 


Wśród tych pierwszych istotne znaczenie ma prawo do informacji dotyczących dziecka w zakresie nauczania, wychowania i opieki (art. 5g u.s.o.) oraz o postępach dziecka, trudnościach, zachowaniu oraz uzdolnieniach (art. 44b ust. 5 pkt 5 i ust. 6 pkt 7 u.s.o.). Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych, a ponadto o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o osiągnięciach, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej, jak również musi zapewnić dostęp do ocen (art. 44b ust. 8 i 9 u.s.o.).


Gwarancje konstytucyjne dotyczące prawa wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami są realizowane przez kolejne uprawnienia przysługujące rodzicom. Na ich życzenie szkoła organizuje naukę religii (art. 12 i 13 u.s.o.). Rodzice mogą także zgłosić dyrektorowi rezygnację z udziału w zajęciach z wiedzy o życiu seksualnym człowieka. W odniesieniu do zajęć z edukacji seksualnej, nauczyciel prowadzący ma obowiązek przedstawić rodzicom, przed przystąpieniem do realizacji zajęć, pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 


Ponadto, rodzice dysponują prawami, które odnoszą się do całej społeczności szkolnej i mogą być realizowane przez RADĘ RODZICÓW.

PRAWA RODZICÓW

Świadomość i korzystanie z kompetencji szkolnych rad rodziców

przybliży środowisko szkolne wartościom,

w których rodzice chcą wychowywać swoje dzieci.

Nie zawsze władze szkoły zwracają się do rodziców o realizację ich uprawnień, dlatego WAŻNA JEST INICJATYWA RODZICÓW!

KOMPETENCJE RAD RODZICÓW

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy (art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Są to treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów. Nauczyciele są zobowiazani do jego realizacji. W jego ramach aktywiści LGBTQ próbują wprowadzać tzw. „kodeksy równościowe”.

W jednej z warszawskich szkół podstawowych, osoba z dyrekcji współpracująca z organizacjami LGBTQ, próbowała wprowadzić do programu wychowawczego pełnomocnika ds. równego traktowania. Do jego zadań miało należeć m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej oraz organizacja szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne z zakresu równego traktowania. 


Tylko dzięki sprzeciwowi rady rodziców nie doszło do zatwierdzenia programu, który otwierał furtkę dla deprawatorów!

1

2

Rada rodziców opiniuje możliwość działania w szkole organizacji społecznych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki (art. 56 ust. 2 u.s.o.).

Opinia pozytywna

Opinia negatywna

Decyzja przedstawicieli rodziców jest obligatoryjna i traktowana na równi z opinią rady szkoły lub placówki. Niestety, obowiązek uzyskania zgody rodziców jest często ignorowany przez dyrektorów.

określona organizacja MOŻE podjąć działalność w szkole

określona organizacja NIE MOŻE podjąć działalności w szkole


Musimy zachowywać czujność i zmobilizować

rady rodziców do aktywnego działania!

Instytut Ordo Iuris dzięki tej kampanii dostarczy radom rodziców informacji o organizacjach oddziałujących w szkole na dzieci!

Copyright 2017 © Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris